Architectuur

Onderstaande figuur beschrijft globaal de architectuur van het integraal Toezicht Protocol. De architectuur is beschreven op basis van “services” en is nog niet volledig gerealiseerd.

 

Legenda architectuur-schema, services 1 t/m 4:

 

1: Wet en regelgeving; De rijksoverheid stelt de Wabo, bijbehorende uitvoeringsbesluiten en normen beschikbaar.

2: Gegevens van het integraal Toezicht Protocol; verzoek en levering.

3: Overzicht controle resultaten; verzoek en levering.

4: Samengestelde handhaving uitvoeringsinformatie ten behoeve van evaluatie uitvoering.  

 

In eerste instantie kan de gegevensuitwisseling incidenteel plaatsvinden door bijvoorbeeld data te laden vanaf een website. Gefaseerd worden functies geïntegreerd in de reguliere IT- middelen die worden toegepast binnen lokale overheden. De uitwisseling kan op termijn plaatsvinden via overheid servicebussen.

 

 

Toelichting bij het schema:

 

Wet- en regelgeving

De rijksoverheid stelt de wetten met betrekking tot het omgevingsrecht (inclusief bijbehorende uitvoeringsbesluiten en normen) ter beschikking ten behoeve van de uitvoering door lokale overheden. Op basis van de servicegerichte architectuur maakt de rijksoverheid  afspraken met gebruikers van de wet over de wijze waarop de wet elektronisch ter beschikking wordt gesteld. De afspraken betreffen onder meer de technische structuur en het proces van het ter beschikking stellen van de wet. De vakverenigingen treden op namens de lokale overheden ten behoeve van het maken van de afspraken over de levering van de wet.

 

Gegevens van het integraal Toezicht Protocol

De projectorganisatie integraal Toezicht Protocol bouwt (namens de vakverenigingen) de benodigde gegevens voor het integraal Toezicht Protocol op. De gegevens betreffen een toevoeging aan de wet met het doel de uitvoering van het toezicht te ondersteunen.

 

Overzicht controle resultaten

De lokale overheden stellen de controleresultaten ter beschikking van de projectorganisatie integraal Toezicht Protocol. Tussen de lokale overheden en de projectorganisatie worden afspraken gemaakt over technische specificatie van de gegevens en de manier waarop de controlegegevens ter beschikking worden gesteld. Een deel van de afspraken zal worden gemaakt met IT-leveranciers die hun klanten (lokale overheden) vertegenwoordigen. Er worden ook afspraken gemaakt over de doelen waarvoor de gegevens kunnen worden gebruikt. De lokale overheden stellen de controlegegevens vrij ter beschikking.

 

Samengestelde handhaving uitvoeringsinformatie  

De projectorganisatie integraal Toezicht Protocol voegt de ontvangen controleresultaten samen ten behoeve van evaluatie van de uitvoering door de lokale overheden zelf, maar ook ten behoeve van de rijksoverheid. Het betreft voor de lokale overheid en de rijksoverheid verschillende rapporten. Lokale overheden kunnen op deze wijze hun handhavingresultaten onderling vergelijken. De rijksoverheid kan de uitvoering van de wet op landelijk niveau evalueren. Over de levering worden technische en procesafspraken gemaakt. De lokale overheden en de rijksoverheid dragen de kosten voor deze service.

Stichting iTP in oprichting - Inloggen