Huidige stand van zaken iTP

Huidige stand van zaken iTP

Vanuit de praktijk is er een duidelijke vraag naar een hulpmiddel voor het toezicht; een efficiënte leidraad voor de uitvoering, uitwisselbaarheid van gegevens, éénduidigheid bij het stellen van prioriteiten en bij de beoordeling van de kwaliteit van controles. Nu de Wabo in werking is getreden en de kwaliteitseisen voor het uitvoeren en houden van toezicht zijn opgenomen in de wetgeving (hoofdstuk 7 Bor) is het duidelijk dat toezicht moet plaatsvinden met goede onderliggende beleids- en uitvoeringsinstrumenten.

Stand van zaken oprichting stichting "iTP beheer" 

Stand van zaken inhoudelijk 

Stand van zaken technisch

Stand van zaken oprichting stichting iTP beheer

De initiatiefnemers van het iTP willen de activiteiten van het iTP onder brengen in een stichting. Met een stichting kunnen verantwoordelijkheden (financieel beheer, aansturing inhoudelijk beheer, ontwikkeling, actualiteit) duidelijker worden belegd.

Eind 2013 zijn daarom een concept stichtingsplan, concept statuten en een concept begroting opgesteld. Eind 2013 was ook de periode dat alle Omgevingsdiensten werden opgericht. Dit had tot gevolg dat vooral op het gebied van Milieu-toezicht er heel veel ging veranderen. Het samenlopen van deze twee bleek helaas geen goed moment. De meeste omgevingsdiensten hadden als eerste prioriteit hun organisatie werkbaar te krijgen, en hadden nog geen prioriteit om te kiezen voor (ict)instrumenten. Om die reden zal in 2015, nu de meeste Omgevingsdiensten inmiddels volop draaien, het oprichten van de stichting iTP beheer een vervolg krijgen.

Stand van zaken inhoudelijk

Op dit moment ondersteunt het iTP het Wabo gerelateerde toezicht tijdens de realisatiefase, de gebruiksfase en de sloopfase binnen de regelgeving van de Woningwet, de Wet Milieubeheer en de daaronder vallende regelgeving zoals het Bouwbesluit 2012 en het activiteitenbesluit.

Bij wijzigingen in wet- en regelgeving die invloed hebben op het iTP wordt dit zo snel mogelijk geactualiseerd in de iTP database.

Voor de realisatie- en sloopfase zijn de documenten van deze site te downloaden in de vorm van Excel en Word documenten.  

Voor de gebruiksfase (toezicht milieu, brandveilig gebruik, en bestaande bouw) is een MS-Access database bestand beschikbaar die via het secretariaat kan worden opgevraagd. Deze database is door diverse leveranciers in hun applicaties gebouwd.

In het verleden was hiervoor de checklist generator beschikbaar, maar gelet op de hoge kosten die onderhoud van deze generator bij wijzigingen met zich mee bracht, en het feit dat bijna alle gebruikers een VTH-applicatie gebruiken waar dit is ingebouwd is deze checklist generator sinds 2013 niet meer beschikbaar.

De database en de bestanden worden zolang de stichting iTP beheer nog niet is opgericht gedragen door bijdragen van IT leveranciers Roxit, Yucat en Bris en door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland..

Tijdens de realisatiefase ondersteunt het iTP het toezicht op het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening en waar van toepassing op regels met betrekking tot milieu.

Tijdens de gebruiksfase ondersteunt het iTP het toezicht op het activiteitenbesluit, en het Bouwbesluit 2012 (bestaande bouw).

Tijdens de sloopfase ondersteunt het iTP het toezicht op het Bouwbesluit 2012, het asbestverwijderingsbesluit en waar van toepassing op regels met betrekking tot milieu.

Daarnaast is binnen het iTP een extra module toegevoegd binnen de gebruiksfase betreffende specifiek toezicht op bestaande bouw. Dit is een hulpmiddel om te beoordelen of bestaande bouwwerken voldoen aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw en biedt het hulp om een adequate wijze te komen tot een aanschrijving om een bouwwerk te laten voldoen aan de minimaal geldende voorschriften.

Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten die in de loop van de tijd opgelost zullen en moeten worden. Het streven is om up-to-date iTP data definities aan de software leveranciers ter beschikking te stellen zodat de iTP standaard geïmplementeerd kan worden in de diverse software producten.

 

Stand van zaken technisch

Het gevegensmodel iTP is aanvullend op en afgestemd op de landelijke basisregistraties en het RiHa (Referentie informatie model Handhaving). Het voegt details toe aan inspectieview/ e-inspectie.

Een aantal leveranciers heeft het toezichtprotocol geimplementeerd in hun systemen. De door de iTP organisatie gemaakte en beheerde content kan geheel of gedeeltelijk worden benaderd vanuit de applicatie's van deze bedrijven.

Het geautomatiseerde deel betreft op dit moment de gebruiksfase; het activiteitenbesluit en het Bouwbesluit 2012.

De ontwikkeling is erop gericht om in de nabije toekomst ook de bestaande checklisten uit de realisatiefase op te nemen, gebruikers on-line te kunnen laten discussieren over de inhoud en om voorbeeld instrumenten te genereren ter ondersteuning van het management (zoals een bestuurlijke matrix gebaseerd op de centrale database in Excel).

Als u belangstelling heeft voor de technische documentatie van het iTP neemt u dan contact op via het secretariaat.

Stichting iTP in oprichting - Inloggen