Waarom het integraal Toezicht Protocol?

Het integraal Toezichtprotocol (iTP) is "het" hulpmiddel om te komen tot en het uitvoeren van  integraal, kwalitatief, meetbaar en efficiënt toezicht op naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Het iTP helpt om te komen tot een programmatische, strategische, onderling afgestemde uitoefening van het toezicht door de verschillende vakdiciplines. Op dit moment zijn dit de vakdiciplines Bouwen, Brandweer en Milieu.  Anders gezegd, het integraal Toezicht Protocol is een praktisch werkinstrument voor het toezicht tijdens de realisatiefase, de gebruiksfase en de sloopfase van een gebouw, bedrijf of activiteit.  

 

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn kwaliteitseisen opgenomen. Deze eisen een programmatische, strategische en onderling op elkaar afgestemde uitvoering van het toezicht.

 

Grondslag voor professionaliteit en kwaliteit binnen toezicht en handhaving op de Wabo is de dubbele regelkring: de Big Eight. Het toezichtprotocol is het hulpmiddel om toezicht uit te voeren volgens deze Big Eight.

 

De bovenste regelkring betreft beleidskeuzen, strategie, het opstellen van een uitvoeringsprogramma en beleidsevaluatie. De onderste regelkring betreft het uitvoeringsprogramma en de professionele werkwijze, uitvoering en monitoring. Het iTP helpt, met behoud van de vrijheid voor lokale keuzes, aan al de elementen van de Big Eight landelijk éénduidig invulling te geven.

 

Kenmerkend is een keuze voor prioriteiten: belangrijke zaken krijgen veel aandacht en minder belangrijke minder. Het bestuur kan zelf de prioriteiten bepalen. De integrale checklist verbetert de wederzijdse “oog en oor”-functie en vermindert signalen over tegenstrijdig toezicht.

 

De hulpmiddelen van het iTP zijn modulair opgebouwd.

 

 

 

Stichting iTP in oprichting - Inloggen