Wat is het Toezicht Protocol?

Het Toezicht Protocol bevat een totaallijst met de mogelijke controle elementen (onderwerpen)  tijdens het toezicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De controle elementen zijn gebaseerd op de bekende uitvoeringsbesluiten; het Bouwbesluit 2012 en het activiteitenbesluit  

De regelgeving onder de Wabo is zeer breed, en kent heel veel controle-elementen. Toch is met het iTP geprobeerd het toezicht overzichtelijk, werkbaar en vooral niet te zwaar administratief belastend te laten zijn. Dit maakt direct dat de ene toezichthouder het wellicht te globaal vindt, en de ander wellicht te gedetailleerd. Doel is in ieder geval een landelijk integrale manier van toezicht te bieden die vooral voor beleid en uitvoeringsplannen input levert om capaciteit, prioriteit en lokale verschillen inzichtelijk te krijgen.

Architectuur
Het protocol voldoet qua 
architectuur zo veel als mogelijk aan de e-overheid architectuur principes, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA 2.0, zie www.e-overheid.nl). Getracht wordt om een tweerichtingsverkeer tussen de verschillende informatiesystemen binnen de lokale overheden te faciliteren. Hiervoor is het belangrijk om controle elementen te standaardiseren om zo een gegevensuitwisseling tussen softwarepakketten van leveranciers (Millieu, BWT en Brandweer, zowel mobiel als op kantoor)  te bewerkstelligen.

Bestuurlijke matrix
De bestuurlijke matrix is een samenvatting van al deze controle elementen gegroepeerd per thema en bijvoorbeeld de soort gebouw. Door de bestuurlijke matrix in het lokale beleid op te nemen kunnen eenvoudig prioriteiten worden gesteld.

Van, voor en door u zelf
Het integraal Toezicht Protocol (iTP) is ontwikkeld door toezichthouders voor toezichthouders van gemeenten, brandweer, omgevingsdiensten of adviesbureaus. De content (inhoud van de protocollen) is ontwikkeld door verschillende medewerkers van diverse gemeenten, OD's en brandweerorganisaties. Voor de realisatie-, gebruiks- en sloopfasen zijn op grond van praktijkervaring adequate niveaus vastgesteld voor het houden van toezicht. Dit gemiddelde referentieniveau is destijds door de VROM inspectie geaccepteerd als minimaal acceptabel niveau. Uiteraard is het aan het bestuur van een gemeente om op haar eigen verantwoordelijkheid af te wijken van dit adequate niveau, al zal zij dit dan moeten onderbouwen in haar beleid. Het iTP is dan ook van de gebruiker zelf. Dit maakt het ook belangrijk dat iedere gebruiker mee helpt in de doorontwikkeling van het iTP.

Stichting iTP in oprichting - Inloggen